VERKOOPVOORWAARDEN

Gekochte materialen dienen, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum waarop is gekocht afgehaald c.q. afgeroepen te worden.
Bij niet nakoming hiervan kunnen wij de prompte levering niet garanderen en behouden wij ons ook het recht suppletie-betaling te eisen, indien de prijzen tussen datum van aankoop en datum van afhalen c.q. afroepen inmiddels verhoogd mochten zijn.
De levering wordt overigens gegarandeerd behoudens overmacht.
Bij het niet of niet geheel voldoen van het verschuldigde bedrag binnen de afgesproken termijn zullen alle eventuele gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, alsmede de renten daarop, op de klant worden verhaald.